Selektivni komunalni otpad

Odlaganje selektivnih sirovina

Usluga odvoza otpada naplaćuje se na temelju količina odloženih u spremnike za miješani komunalni otpad. Iskoristite mogućnost odlaganja otpada u spremnike za papir, staklo, plastiku i biootpad te tako dodatno smanjite račune za uslugu odvoza otpada.

Sekundarne sirovine koje se mogu ponovno upotrijebiti reciklažom odlažite u plavi, žuti i zeleni spremnik.

Bio otpad odlažite u smeđe spremnike.

Preostali otpad odlažite u spremnike za miješani komunalni otpad.


Saznajte raspored odvoza za vašu lokaciju

Odaberite vašu lokaciju

Preuzmite upute za selektiranje otpada