Često postavljana pitanja

Općenito o  javnoj usluzi zbrinjavanja otpada
 

Korisnik javne usluge na području pružanja javne usluge je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine ili korisnik nekretnine, odnosno posebnog dijela nekretnine, a kada je vlasnik nekretnine obvezu plaćanja ugovorom prenio na tog korisnika i o tome obavijestio Davatelja javne usluge. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, Pula Herculanea d.o.o. uvela je novi način obračuna cijena javne usluge. Kako bi obračun cijene minimalne javne usluge bio pravičniji svim korisnicima javne usluge sukladno odredbama, svim je korisnicima poslana Izjava o načinu korištenja javne usluge. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Podaci koji se nalaze u lijevom stupcu su podaci kojima raspolaže Pula Herculanea d.o.o., a prikupljeni su prilikom prethodnog formiranja cijena. Ukoliko Korisnik javne usluge uoči nepravilan podatak, odnosno želi izmijeniti neki podatak, tada ispunjava desni stupac i tako ispunjenu i potpisanu Izjavu dostavlja Pula Herculanea-i d.o.o. u dva primjerka. Ukoliko je došlo do izmjena podataka uz Izjavu o načinu korištenja javne usluge potrebno je dostaviti dokumentaciju iz koje su vidljive promjene podataka (preslika osobne iskaznice, vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, promjene prebivališta, boravišta…). Korisnik javne usluge s prebivalištem na području pružanja javne usluge upisuje broj svih članova kućanstva. Korisnik javne usluge s privremenim boravištem na području pružanja javne usluge upisuje prosječan broj osoba koje koriste nekretninu tijekom cijele godine. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Nekretnina koja se trajno koristi je svaka ona nekretnina koja se koristi, bilo stalno ili povremeno (par mjeseci godišnje). Korisnici stambenih prostora koji povremeno koriste nekretninu izjednačeni su po svojim pravima i obvezama s korisnicima koji stalno koriste nekretninu te su dužni plaćati cijenu obvezne minimalne javne usluge u razdoblju kada se nekretnina ne koristi. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Za nekretninu koja se trajno ne koristi korisnik nije dužan platiti cijenu javne usluge. 

Zakonom o gospodarenju otpadom i odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada jedinica lokalne samouprave je propisano da je nekretnina koja se trajno ne koristi nekretnina koja se u razdoblju od najmanje 12 mjeseci ne koristi za stanovanje ili nije pogodna za stanovanje, boravak ili obavljanje djelatnosti, odnosno nije useljiva. Trajno nekorištenje nekretnine utvrđuje se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine, a dokazuje se temeljem podataka očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije ili plina ili pitke vode ili na drugi odgovarajući način, uključujući očevid lokacije. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Kriterij obračuna je veličina ugovorenog spremnika i broj pražnjenja spremnika, broj korištenja (otvaranja) polu podzemnih spremnika u obračunskom razdoblju ili broj članova kućanstva kod korisnika koji koriste zajedničke spremnike. Obračunsko razdoblje je jedan mjesec. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Cijena javne usluge formira se sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a sastoji se od cijene javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada, cijene obvezne minimalne javne usluge i cijene ugovorne kazne. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Molimo da se javite na tel. 052 638 400, odnosno pošaljite mail na info@herculanea.hr

Zakonom se korisnik koji nije kućanstvo definira kao korisnik javne usluge koji nije razvrstan u kategoriju kućanstvo, a koji nekretninu koristi u svrhu obavljanja djelatnosti, što uključuje i iznajmljivače koji kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu sukladno zakonu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost. Slijedom navedenog se za nekretnine koje se iznajmljuju plaća cijena javne usluge po Cjeniku za kategoriju korisnika koji nije kućanstvo. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Na mrežnim stranicama Herculanee objavljen je raspored odvoza s planom za određeno mjesno područje, kao i uputama za postupanje s otpadom. Više je detalja potražite na korisničkom portalu  ili nam se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.


Računi
 

Odlukama o načinu pružanja javne usluge su propisane obveze Pula Herculanea-e kao davatelja javne usluge i Vas kao korisnika javne usluge, te slučajevi u kojima Pula Herculanea d.o.o. ima obvezu korisniku obračunati ugovornu kaznu. Ugovorne kazne su definirane odlukama svake pojedine jedinice lokalne samouprave i korisniku se obračunavaju ako:

– ne koristi javnu uslugu dva uzastopna obračunska razdoblja ili ako nije sklopio Ugovor (Izjavu o načinu korištenja javne usluge) ili ne predaje komunalni otpad, a ne dokaže da ne koristi nekretninu,
– odlaže komunalni otpad, reciklabilni komunalni otpad, problematični otpad, krupni (glomazni) otpad odnosno drugi otpad u neodgovarajuće spremnike ili protivno odredbama odluke,
– se utvrdi da je uništio ili oštetio dodijeljeni spremnik

Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Na računu je navedeno da se stanje odnosi na određeni datum, te da zanemarite obavijest ukoliko je račun plaćen nakon tog datuma. Za više detalja provjerite stanje na Vašem korisničkom računu ili se slobodno obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Pisani prigovor/reklamaciju na račun možete uputiti putem Vašeg korisničkog računa ili na e-mail adresu info@herculanea.hr ako ste privatni korisnik ili na poslovni@herculanea.hr ako ste poslovni korisnik ili poštom na adresu uprave društva naznačenu na računu ili ga možete predati na ulazu u zgradu uprave

Zahtjev je dovoljno uputiti na e-mail adresu info@herculanea.hr ako ste privatni korisnik ili na poslovni@herculanea.hr ako ste poslovni korisnik

Zahtjev je dovoljno uputiti na e-mail adresu info@herculanea.hr ako ste privatni korisnik ili na poslovni@herculanea.hr ako ste poslovni korisnik.


Spremnici i posude
 

Ukoliko još niste naš korisnik (ne dobivate mjesečne račune Pula Herculanea d.o.o.), potrebno je predati Izjavu o načinu korištenja javne usluge za privatne ili poslovne korisnike (dostupna na našim mrežnim stranicama u sekciji Obrasci i zahtjevi) ili u upravi društva ili se javite na tel. 052 638 400.

Ukoliko već jeste naš korisnik (dobivate mjesečne račune Pula Herculanea d.o.o.), pošaljite zahtjev sa vašim osobnim podacima, volumenom posuda koje trebate (za komunalni otpad, papir i plastiku) i kontakt telefonom putem Vašeg korisničkog računa ili na e-mail adresu info@herculanea.hr ili poštom na adresu uprave društva naznačenu na računu ili ga predajte na ulazu u zgradu uprave.

Pošaljite zahtjev sa vašim osobnim podacima, volumenom i bojom posuda koje trebate i kontakt telefonom putem Vašeg korisničkog računa ili na e-mail adresu info@herculanea.hr ako ste privatni korisnik ili na adresu poslovni@herculanea.hr ako ste poslovni korisnik ili poštom na adresu uprave društva naznačenu na računu ili ga predajte na ulazu u zgradu uprave. Obrazac zahtjeva za privatne i poslovne korisnike možete pronaći u sekciji Obrasci i zahtjevi.

Pošaljite zahtjev sa vašim osobnim podacima, volumenom i bojom posuda koje trebate i kontakt telefonom putem Vašeg korisničkog računa ili na e-mail adresu info@herculanea.hr ako ste privatni korisnik ili na adresu poslovni@herculanea.hr ako ste poslovni korisnik ili poštom na adresu uprave društva naznačenu na računu ili ga predajte na ulazu u zgradu uprave. Obrazac zahtjeva za privatne i poslovne korisnike možete pronaći u sekciji Obrasci i zahtjevi.

Ukoliko još niste naš korisnik (ne dobivate mjesečne račune Pula Herculanea d.o.o.), javite se na tel. 052 638 400

Ukoliko već jeste naš korisnik (dobivate mjesečne račune Pula Herculanea d.o.o.), ključ ili karticu možete preuzeti u zgradi uprave svakog radnog dana u vremenu od 13 do 15 sati ili po dogovoru, uz prethodnu najavu na tel. 052 638 400

Izgubljeni ključ/kartica će biti blokirani i neće se više moći koristiti, a novi ključ ili karticu možete preuzeti u zgradi uprave svakog radnog dana u vremenu od 13 do 15 sati ili po dogovoru, uz prethodnu najavu na tel. 052 638 400

Svaki korisnik dobiva 1 ključ ili karticu za svaki aktivni račun koji ima. U slučaju gubitka, izgubljena kartica ili ključ će biti blokirani i više se ne može koristiti te će korisnik moći preuzeti zamjenski.

Ljubazno molimo da provjerite Vaš termin odvoza, jeste li posudu iznijeli večer prije i da li je otpad propisno odložen. Ukoliko postoji potreba, javite se na tel. 052 638 400 radi prijave problema, odnosno pošaljite reklamaciju putem Vašeg korisničkog računa ili mail na info@herculanea.hr.


Poslovni korisnici
 

Podatke o poduzeću s kontakt brojem potrebno je poslati na e-mail poslovni@herculanea.hr, nakon čega ćemo Vas kontaktirati sa daljnjim uputama.

Zahtjev je dovoljno uputiti mailom na poslovni@herculanea.hr sa kontakt brojem, nakon čega ćemo Vas kontaktirati sa daljnjim uputama.


Selekcija otpada
 

Upute o odvajanju komunalnog otpada pronađite u sekciji Selektivni komunalni otpad.

Dodatne informacije za sve vrste otpada možete pronaći i na web adresi https://www.razvrstaj.me, dovoljno je samo u tražilicu upisati vrstu otpada koju želite odložiti.

Zeleni otpad iz svoga dvorišta možete zbrinuti dovozom u naše reciklažno dvorište na Valmadama u radno vrijeme uz predočenje osobne iskaznice. Ukoliko niste u mogućnosti, odvoz možete naručiti mailom na info@herculanea.hr ili pozivom na broj 052 638 400. Usluga odvoza se naplaćuje 18,09 €/m3 prije obavljene usluge, a po poslanoj ponudi od strane Pula Herculanee.


Ostale usluge
 

Za uklanjanje stabla u vašem dvorištu, iako se radi o privatnom vlasništvu, potrebno je ishodovati odobrenje Grada Pule, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte. Po dobivenom pozitivnom očitovanju, možete zatražiti uklanjanje stabla od neke od registriranih tvrtki za obavljanje predmetnog posla kao i od nas. Posao će biti obavljen po obilasku na terenu, prihvaćenoj ponudi i izvršenoj uplati. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Privatne okućnice uređujemo ovisno o trenutnim raspoloživim kapacitetima i vrsti posla koju je potrebno obaviti. U načelu, tijekom jesenskih i zimski mjeseci veća je vjerojatnost da ćemo moći prihvatiti ponuđeni posao. Za više detalja slobodno se obratite na e-mail info@herculanea.hr ili telefonom na 052 638 400.

Zeleni otpad odvozimo samo sa područja grada Pule.

Pula Herculanea ne prodaje sadni materijal jer nemamo vlastitu proizvodnju već ga nabavljamo od naših dobavljača. Stoga Vas molimo da se obratite nekom od lokalnih rasadnika na našem području.

Zahtjev je potrebno poslati putem Vašeg korisničkog računa ili mailom na info@herculanea.hr. Ukoliko postoji potreba, na raspolaganju smo na tel. 052 638 400

Zahtjev je potrebno poslati putem Vašeg korisničkog računa ili mailom na info@herculanea.hr. Ukoliko postoji potreba, na raspolaganju smo na tel. 052 638 400.