Pula Herculanea

PULA HERCULANEA d.o.o. utvrdila je i usvojila osnove politike upravljanja okolišem, kao i smjernice rada i ponašanja u skladu s time, a kako bi se na taj način promoviralo primjenu efikasnih aktivnosti na očuvanju i zaštiti okoliša. Poslovni uspjeh našeg društva zasniva se na postizanju zadovoljstva naših korisnika:

  • kontinuiranim prikupljanjem, odvozom i deponiranjem komunalnog otpada
  • održavanjem i uređenjem javnih zelenih površina

Postizanje zadovoljstva naših korisnika, kao i vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo, nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Definiranjem općih ciljeva upravljanja kvalitetom i okolišem od nas se očekuje da:

  • prepoznajemo i zadovoljavamo zahtjeve i potrebe korisnika naših usluga te u skladu s zahtjevima lokalne samouprave djelotvorno koristimo materijalne i ostale resurse koji su nam na raspolaganju
  • postupamo u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima i lokalnom regulativom zaštite okoliša, te kontinuirano unaprjeđujemo i poboljšavamo aktivnosti upravljanja okolišem.
  • stvorimo takvu organizacijsku kulturu i organizacijski model kojim ćemo moći efikasno provoditi usvojene politike i postupke za zaštitu okoliša.
  • kontinuirano smanjujemo opterećenje na okoliš sprječavanjem zagađenja, odgovornim gospodarenjem te racionalnim korištenjem svih vrsta resursa i energije u poslovnim procesima.
  • sukladno realnim mogućnostima nastojimo uvoditi tehnologije i proizvode koji će pridonijeti rješavanju upravljanja okoliša i racionalnoj upotrebi energije i raspoloživih resursa.

Definiranjem jasnih i ostvarivih općih ciljeva upravljanja kvalitetom i okolišem Pula Herculanea svoje poslovanje temelji na racionalnom korištenju resursa uz smanjenje troškova poslovanja, uz kontinuirana unapređenja poslovnih procesa a sve u cilju zaštite i očuvanja prirodnih dobara te unapređenju kvalitete života i rada.