Povijest društva

Statut Pule koji je bio na snazi od 16. stoljeća do 1815. godine, spada među najstarije gradske propise. Njime su se građani obvezivali na držanje reda i čistoće grada. Iz njega saznajemo što se nije smjelo raditi na području grada, imajući u vidu tadašnji način života građana Pule. Bilo je zabranjeno po uličicama bacati grožđani drop i druge otpatke uz gradske zidine, a prekršiocima je bila odmjerena novčana kazna i određena obveza da uklone otpatke o vlastitom trošku. Bilo je zabranjeno i bacanje otpadnih voda i drugih otpadaka na javnu ulicu.

Korijeni gradskog poduzeća zaduženog za održavanje čistoće grada, sežu sve do 01. siječnja 1889. Prvi podaci o službi čistoće pokazuju da je ista bila u rukama privatnika do 31. prosinca 1888. pri čemu gradske vlasti nisu imale utjecaj na način i kvalitetu obavljanja spomenutih usluga. Od 1. siječnja 1889. brigu o komunalnoj higijeni Pule preuzima građevinska služba pulskog Municipija, koji 27. travnja 1898. donosi naredbu kojom će osigurati više reda u pogledu čistoće grada, sa svrhom očuvanja zdravlja stanovništva.

U naredbi se:

"1. Najstrože se zabranjuje bacati po javnim trgovima, ulicama, dvorištima i po slobodnim površinama (čak i privatnim) svaku vrstu otpadaka, smeća, vode upotrijebljene za pranje, mokraću i izmet.
2. Smeće i kuhinjski otpaci moraju se sakupljati u posude, koje će imati poklopac i svakodnevno se prazniti u odgovarajuća kola, kojima raspolaže Poduzeće javne čistoće.
3. Vlasnici prodavaonica, skladišta i lokala u prizemlju, te prodavači voća i povrća moraju biti opskrbljeni navedenim posudama. Za zauzimanje javnih ulica smećem iz navedenih lokala, vlasnici će biti strogo kažnjeni.
4. Zabranjeno je mokriti na javnim ulicama izvan mjesta gdje se nalaze pisoari.", i tako redom.

Istovremeno posebna komisija prihvaća projekt za gradsku kanalizaciju kojeg je izradila tvrtka Schwarz. Prema projektu, kanalizaciju čini 6 kolektora dužine 6.750 m, izgrađenih između 1901 i 1918., i 21.378 m ulične kanalizacije s pripadajućim slivnicima.

U rujnu 1900., u cilju lakšeg rješavanja javne čistoće, gradske vlasti razradile su novi prijedlog po kome je grad podijeljen u 7 rajona, a za svaki od njih poduzetnik je trebao povećati broj ljudi, kola i konja za sakupljanje i odlaganje otpada. Imao je također obvezu da obavlja čišćenje javnih pisoara te da svakodnevno pere ribarnice.

Od 1. veljače 1902., dok se kućnim smećem bavilo privatno poduzeće, brigu o pometanju grada ponovno je preuzeo Municipij. Posebna briga bila je posvećena čistoći grada u vrijeme Prvog svjetskog rata.

Ni u doba Italije ni u doba Austrije nije bilo dozvoljeno priključivanje privatnih septičkih jama ili kuća direktno na javnu kanalizaciju. U vrijeme Anglo-američke vojne uprave javna čistoća dobila je stari kamion Ford koji je prerađen u cisternu. To je bila prva autocisterna koja je mogla samostalno prazniti septičke jame nakon dugogodišnjeg ručnog rada. Čišćenje slivnika obavljala su ručno dva radnika, a u posebnim kolima sam je konjovodac odvozio masu od jednog kubika dnevno.

U proteklom pedesetogodišnjem razdoblju, mnogo u životu čovjeka, a malo za razvoj jedne službe u gradu, možemo konstatirati da se znatno promijenio način življenja građana, a shodno tome i način udovoljavanja njihovim potrebama obavljanja cijelog niza komunalnih usluga.

15. rujna 1947. utemeljuje se gradska ustanova (impresa cittadina) pod imenom «Čistoća» Pula («Nettezza urbana»), koja 1953. prerasta u gradsku ustanovu «Usluga». Rješenjem Skupštine Općine Pula 01. srpnja 1954. iz poduzeća «Usluga» nastaju tri nova poduzeća: komunalno poduzeće «Usluga», Poduzeće za lokalni saobraćaj putnika i samostalno komunalno poduzeće «Put».

Samostalnom komunalnom poduzeću «Put» su se tijekom vremena pripajale manje organizacije srodnih djelatnosti uklapajući se u cjelinu matičnog poduzeća. Od 1962. godine ono posluje kao «Put» za putove, da bi 1975. godine preraslo u «Put» komunalno poduzeće za niskogradnju i održavanje grada Pule. Od 1990. godine poduzeće «Put» posluje kao javno poduzeće «Komunalac». Današnje trgovačko društvo Pula Herculanea utemeljeno je 01. siječnja 1994. godine, a sačinjavaju ga tri djelatnosti: Hortikultura, Čistoća i Kanalizacija. Od 1997. godine na osnovi odluke Gradskog poglavarstva istom se pripaja i djelatnost Dimnjačari.

Dimnjačarski djelatnost djelovala je do 31.7.2017. godine, nakon čega je tu djelatnost preuzeo koncesionar.
 
Djelatnost kanalizacija djelovala je u sklopu Pula Herculanee do 31.12.2013. godine, te od 1.1.2014. tvrtka Pragrande d.o.o. djeluje samostalno te obavlja djelatnost odvodnje.
Današnje su glavne djelatnosti Pula Herculanee Čistoća i Hortikultura.