Zeleni otpad

Granje, lišće i ostali zeleni otpad iz vrtova i okućnica ne spadaju u glomazni komunalni otpad. Prema komunalnom redu na javne površine kao i u spremnike za otpad zabranjeno je odlagati piljevinu, odrezano šiblje i granje te sav ostali zeleni otpad.

Navedena se vrsta otpada može besplatno zbrinuti vlastitim dovozom u reciklažna dvorišta (do 3 m3 godišnje po kućanstvu uz predočenje  osobne iskaznice) na Valmadama, Fažani i Marčani ovisno o mjestu prebivališta korisnika. Besplatno na ovaj način mogu zbrinuti svoj otpad samo građani, a ne pravne osobe.

Kako naručiti odvoz zelenog otpada

Odvoz zelenog otpada iz vlastitog dvorišta od strane komunalne tvrtke djelatnosti Hortikultura korisnici mogu naručiti slanjem pisanog zahtjeva na info@herculanea.hr  ili pozivom na br. tel. 052 638 400 , po cijeni od 18,09 €/ m3 (u cijenu uključen PDV).