Pula Herculanea d.o.o. Pula

Sjedište: Trg I. istarske brigade 14

  • tel 052/638-400
  • fax 052/500-031

Direktor


Pomoćnik direktora za ekonomske poslove - zamjenik direktora


Tajnica Direktora


Pomoćnik direktora za opće i pravne poslove


Samostalni pravni referent


Referent kadrovskih poslova


Voditelj računovodstva


Djelatnost Čistoća

Rukovoditelj


Samostalni referent čistoće


Djelatnost Kanalizacija

Rukovoditelj


Voditelj projekta izgradnje kanalizacijskog sustava


Voditelj ispitivanja i kontrole kanalizacijskih sustava


Usluge crpljenja i odvoza fekalija te odštopavanja kanalizacije


Tehnički administrator fakturist

  • ime i prezime Ljiljana Komparić
  • telefon 052/638-418

Tehnička priprema u Djelatnosti Kanalizacija

Voditelj pripreme - projektant


Samostalni referent za katastar i priključke


Djelatnost Hortikultura

Rukovoditelj


Poslovođa


Djelatnost Dimnjačari

Rukovoditelj


Tehnički administrator fakturist


Održavanje i nabava

Rukovoditelj održavanja i nabave


Voditelj mehaničke radione


Referent nabave